ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ