หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
อื่นๆ
เอกสารประกอบโครงการอบรม
แบบฟอร์ม
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. 1 แนวทาง
 2. 2สารบัญ
 3. 3โครงการอบรมอังกฤษในภูมิภาค
 4. 4ภาคผนวก
 5. 5ชื่อแบบฟอร์ม
 6. 6แบบ ตปท 1-1 (แผน)
 7. 7แบบ ตปท 1-2 (แผน)
 8. 8แบบ ตปท 1-3 (แผน)
 9. 9แบบ ตปท 2-1(ผล)
 10. 10แบบ ตปท 2-2 (ผล)
 11. 11แบบ ตปท 2-3 (ผล)
 12. 12แบบ ตปท 2-4 (ผล)
 13. 13แบบ ตปท 3-1 (ผล)
 14. 14แบบ ตปท 3-2 (ผล)
 15. 16ตัวอย่าง
 16. 17ตย-โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 17. 18. ตย.- กำหนดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 18. 19. ตย-โครงการอบรมอังกฤษออกเสียง
 19. 20. ตย.-กำหนดการอังกฤษออกเสียง
 20. 21ตย-แบบประเมินผล-ปฎิบัติราชการ
 21. 22ตย-แบบประเมินผล-อังกฤษออกเสียง
 22. 23.ความจำเป็นในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
หนังสือเวียน