หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านข่าว
คำพิพากษาศาลฏีกาที่น่าสนใจของศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
อื่นๆ
เอกสารประกอบโครงการอบรม
แบบฟอร์ม
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. 1 แนวทาง
 2. 2สารบัญ
 3. 3โครงการอบรมอังกฤษในภูมิภาค
 4. 4ภาคผนวก
 5. 5ชื่อแบบฟอร์ม
 6. 6แบบ ตปท 1-1 (แผน)
 7. 7แบบ ตปท 1-2 (แผน)
 8. 8แบบ ตปท 1-3 (แผน)
 9. 9แบบ ตปท 2-1(ผล)
 10. 10แบบ ตปท 2-2 (ผล)
 11. 11แบบ ตปท 2-3 (ผล)
 12. 12แบบ ตปท 2-4 (ผล)
 13. 13แบบ ตปท 3-1 (ผล)
 14. 14แบบ ตปท 3-2 (ผล)
 15. 16ตัวอย่าง
 16. 17ตย-โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 17. 18. ตย.- กำหนดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 18. 19. ตย-โครงการอบรมอังกฤษออกเสียง
 19. 20. ตย.-กำหนดการอังกฤษออกเสียง
 20. 21ตย-แบบประเมินผล-ปฎิบัติราชการ
 21. 22ตย-แบบประเมินผล-อังกฤษออกเสียง
 22. 23.ความจำเป็นในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนอื่นๆ
 1. ที่ ศย 301.003/128 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงดุสิต
 2. ที่ ศย 301.019/พิเศษ ศาลจังหวัดมีนบุรีประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 3. ศย 308.003/1676 ศาลจังหวัดชุมพรขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 4. ศย. 305.015/2271ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 5. ศย 301.006 (ค)(คค)/4127 แจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงธนบุรี
 6. ศย 301.015/462 ศาลแขวงพระนครเหนือได้ปรับอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 7. ที่ ศย 304.031/2002 เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ศาลจังหวัดชุมแพ
 8. ว 70 การรับ - ส่ง คำคู่ความและรายงานผลการส่งหมาย
 9. ว 71 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และภาพถ่ายผู้พิพากษา
 10. ว 72 การรายงานข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีฯ
 11. ว 73 ด่วนที่สุด การใช้พรบ แก้ไขฯ
 12. ว 74 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้พิพากษาเข้าอบรมฯ
 13. ว 75 เชิญประชุมจริยธรรม.PDF
 14. ว 76 เชิญประชุม อบกศ (หน)
 15. ว 77 เชิญประชุมหารือข้อราชการ (ผอ)
 16. ว 78 ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบคำพิพากษาศาลฎีกา
 17. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรีได้ปรับอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการ
 18. ที่ ศย 305.011/ ว.1 ศาลแขวงลำปาง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่งคำคู่ความใหม่
 19. ที่ ศย 300.016/0123 ศาลอาญาทุจริตและประพฤตมิชอบภาค 5 ประชาสัมพันธ์โครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 20. ที่ ศย 301.035/(ค) 359 ศาลแขวงดอนเมือง ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 21. ศย 301.029/229 เรื่องอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดอ่างทอง
 22. ศย 306.010/พิเศษ ศาลจังหวัดพิจิตรได้ปรับปรุงอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีใหม่
 23. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรี ได้ปลับค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 24. ที่ ศย 301.001/ว 96 ศาลจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำระเบียบของศาลว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย
 25. ที่ ศย 304.010/10824 ศาลจังหวัดมหาสารคาม ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 26. ที่ ศย 308.003/2876 ศาลจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักศาลยุติธรรม
 27. ที่ ศย 301.024/ว. 1 ศาลแขวงเวียงป่าเป้าประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 28. ศย 305.022/386 การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 29. ศย 302.014/2116 รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่น ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 30. ศย. 303.007/4523 การรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนอกส์
 31. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ และ Email
 32. รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดสงขลา
 33. ขอแจ้งอัตราค่าส่งหมายและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดพระโขนง
 34. ที่ ศย 301.031/1116 รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ศย.ลพบุรี
 35. ที่ ศย 304.009/พิเศษ ศาลจังหวัดพล ปรับปรุงอัตราค่าส่งคำคู่ความ
 36. ที่ ศย 301.012/(ค)7870 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 37. การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดนางรอง
 38. ที่ ศย 305.023/พิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานธุรการศาล \\
อัตราค่านำหมาย
อื่นๆ
 1. ที่ ศย 307.017/0252 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
 2. ที่ ศย 306.011/470 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ \"รายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลจังหวัดเพรชบูรณ์\"
 3. ที่ ศย 302.009/1405 การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลจังหวัดตราด
 4. ที่ ศย 304.205/ ว 1 เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
 5. ที่ ศย 303.022/731 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 6. ที่ ศย 308.013/389 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 7. ที่ ศย 300.004/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรี
 8. ที่ ศย 304.006/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดนครพนม
 9. ที่ ศย 304.028/358 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
 10. ที่ ศย 302.004/278 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
 11. ที่ ศย 301.001/ว 108 การรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 12. ที่ ศย 306.009/0248 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 13. ที่ ศย 301.020/2509 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ของศาลจังหวัดลพบุรี
 14. ที่ ศย 308.006/พิเศษ เรื่อง การรายงานค่าส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดทุ่งสง
 15. ที่ ศย 304.009/1115 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลจังหวัดพล
 16. ที่ ศย 301.015/ท 144 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลแขวงพระนครเหนือ
 17. ที่ ศย 301.011/213 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 18. ที่ ศย 304.015/พิเศษ เรื่อง การรายงานค่าส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดสกลนคร
 19. ที่ ศย 303.002/ พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์
 20. ที่ ศย 301.001/ว 94/ พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 21. ที่ ศย 304.008/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดบึงกาฬ
 22. ที่ ศย 306.015/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดหล่มสัก