สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • *** สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) *** สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV ) ***ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

2

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม สร้างความสุขให้ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านข่าว

อื่นๆ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกแบบพิมพ์ศาลของหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔
 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกแบบพิมพ์ศาลของหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔

แผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. คำนำ
 2. สารบัญ
 3. เอกสาร IDP

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 1. กรอบอัตรากำลังบุคลากรศาลยุติธรรม ศาลและภาค ปีงบประมาณ 2559 - 2560
 2. ตัวเนื้อหาหลักเกณฑ์และแนวทางฯ โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ศาลและภาค ปี 2560
 3. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 4. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 11
 5. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 12
 6. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 13
 7. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 15
 8. สารบัญศาลและภาค
 9. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. หลักสูตรการฝึกอบรมอนนไลน์ (HRD e-Learning)

เอกสารประกอบโครงการอบรม
หนังสือเวียน
  ที่ ศย 301.003/128 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงดุสิต
 1. ที่ ศย 301.003/128 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงดุสิต

 2. ที่ ศย 301.019/พิเศษ ศาลจังหวัดมีนบุรีประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 3. ที่ ศย 301.019/พิเศษ ศาลจังหวัดมีนบุรีประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ

 4. ศย 308.003/1676 ศาลจังหวัดชุมพรขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 5. ศย 308.003/1676 ศาลจังหวัดชุมพรขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี

 6. ศย. 305.015/2271ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 7. ศย. 305.015/2271ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 8. ศย 301.006 (ค)(คค)/4127 แจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงธนบุรี
 9. ศย 301.006 (ค)(คค)/4127 แจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลแขวงธนบุรี

 10. ศย 301.015/462 ศาลแขวงพระนครเหนือได้ปรับอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 11. ศย 301.015/462 ศาลแขวงพระนครเหนือได้ปรับอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี

 12. ที่ ศย 304.031/2002 เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ศาลจังหวัดชุมแพ
 13. ที่ ศย 304.031/2002 เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ศาลจังหวัดชุมแพ

 14. ว 70 การรับ - ส่ง คำคู่ความและรายงานผลการส่งหมาย
 15. ว 70 การรับ - ส่ง คำคู่ความและรายงานผลการส่งหมาย

 16. ว 71 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และภาพถ่ายผู้พิพากษา
 17. ว 71 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และภาพถ่ายผู้พิพากษา

 18. ว 72 การรายงานข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีฯ
 19. ว 72 การรายงานข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีฯ

 20. ว 73 ด่วนที่สุด การใช้พรบ แก้ไขฯ
 21. ว 73 ด่วนที่สุด การใช้พรบ แก้ไขฯ

 22. ว 74 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้พิพากษาเข้าอบรมฯ
 23. ว 74 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้พิพากษาเข้าอบรมฯ

 24. ว 75 เชิญประชุมจริยธรรม.PDF
 25. ว 75 เชิญประชุมจริยธรรม.PDF

 26. ว 76 เชิญประชุม อบกศ (หน)
 27. ว 76 เชิญประชุม อบกศ (หน)

 28. ว 77 เชิญประชุมหารือข้อราชการ (ผอ)
 29. ว 77 เชิญประชุมหารือข้อราชการ (ผอ)

 30. ว 78 ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบคำพิพากษาศาลฎีกา
 31. ว 78 ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบคำพิพากษาศาลฎีกา

 32. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรีได้ปรับอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการ
 33. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรีได้ปรับอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการ

 34. ที่ ศย 305.011/ ว.1 ศาลแขวงลำปาง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่งคำคู่ความใหม่
 35. ที่ ศย 305.011/ ว.1 ศาลแขวงลำปาง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่งคำคู่ความใหม่

 36. ที่ ศย 300.016/0123 ศาลอาญาทุจริตและประพฤตมิชอบภาค 5 ประชาสัมพันธ์โครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 37. ที่ ศย 300.016/0123 ศาลอาญาทุจริตและประพฤตมิชอบภาค 5 ประชาสัมพันธ์โครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 38. ที่ ศย 301.035/(ค) 359 ศาลแขวงดอนเมือง ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 39. ที่ ศย 301.035/(ค) 359 ศาลแขวงดอนเมือง ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี

 40. ศย 301.029/229 เรื่องอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดอ่างทอง
 41. ศย 301.029/229 เรื่องอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดอ่างทอง

 42. ศย 306.010/พิเศษ ศาลจังหวัดพิจิตรได้ปรับปรุงอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีใหม่
 43. ศย 306.010/พิเศษ ศาลจังหวัดพิจิตรได้ปรับปรุงอัตราพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีใหม่

 44. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรี ได้ปลับค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 45. ที่ ศย 301.021/3626 ศาลแขวงลพบุรี ได้ปลับค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ

 46. การให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.2559
 47. ที่ ศย 308.003/2876 ศาลจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักศาลยุติธรรม

 48. ที่ ศย 301.024/ว. 1 ศาลแขวงเวียงป่าเป้าประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 49. ที่ ศย 301.024/ว. 1 ศาลแขวงเวียงป่าเป้าประกาศกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ

 50. ศย 305.022/386 การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 51. ศย 305.022/386 การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

 52. ศย 302.014/2116 รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่น ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 53. ศย 302.014/2116 รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่น ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

 54. การรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนอกส์
 55. ศย. 303.007/4523 การรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนอกส์

 56. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ และ Email
 57. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ และ Email

 58. รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดสงขลา
 59. รายงานผลการส่งคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดสงขลา

 60. ขอแจ้งอัตราค่าส่งหมายและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดพระโขนง
 61. ขอแจ้งอัตราค่าส่งหมายและเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดพระโขนง

 62. ที่ ศย 301.031/1116 รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ศย.ลพบุรี
 63. ที่ ศย 301.031/1116 รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ศย.ลพบุรี

 64. ที่ ศย 304.009/พิเศษ ศาลจังหวัดพล ปรับปรุงอัตราค่าส่งคำคู่ความ
 65. ที่ ศย 304.009/พิเศษ ศาลจังหวัดพล ปรับปรุงอัตราค่าส่งคำคู่ความ

 66. ที่ ศย 301.012/(ค)7870 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 67. ที่ ศย 301.012/(ค)7870 ขอแจ้งอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี

 68. การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดนางรอง
 69. การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดนางรอง

อัตราค่านำหมาย
  ***
 1. ที่ ศย 307.003/1680 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 2. อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 3. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แจ้งอัตราค่าพาหนะค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 4. ที่ ศย 308.022/1095 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 5. ที่ ศย 308.006/ พิเศษ ศาลจังหวัดทุ่งสง กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี