หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

ศาลแขวงอุดรธานีร่วมงานวันรพี ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อ่านข่าว
อื่นๆ
เอกสารประกอบโครงการอบรม
แบบฟอร์ม
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1. 1 แนวทาง
 2. 2สารบัญ
 3. 3โครงการอบรมอังกฤษในภูมิภาค
 4. 4ภาคผนวก
 5. 5ชื่อแบบฟอร์ม
 6. 6แบบ ตปท 1-1 (แผน)
 7. 7แบบ ตปท 1-2 (แผน)
 8. 8แบบ ตปท 1-3 (แผน)
 9. 9แบบ ตปท 2-1(ผล)
 10. 10แบบ ตปท 2-2 (ผล)
 11. 11แบบ ตปท 2-3 (ผล)
 12. 12แบบ ตปท 2-4 (ผล)
 13. 13แบบ ตปท 3-1 (ผล)
 14. 14แบบ ตปท 3-2 (ผล)
 15. 16ตัวอย่าง
 16. 17ตย-โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 17. 18. ตย.- กำหนดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติราชการ
 18. 19. ตย-โครงการอบรมอังกฤษออกเสียง
 19. 20. ตย.-กำหนดการอังกฤษออกเสียง
 20. 21ตย-แบบประเมินผล-ปฎิบัติราชการ
 21. 22ตย-แบบประเมินผล-อังกฤษออกเสียง
 22. 23.ความจำเป็นในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
หนังสือเวียน
ที่ ศย 305.023/พิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานธุรการศาล \"การรับ - ส่ง รายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านจดหมายอิเลกทรอนิกส์\"
ระเบียบ
อัตราค่านำหมาย
อื่นๆ
 1. ที่ ศย 307.017/0252 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
 2. ที่ ศย 306.011/470 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ \"รายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลจังหวัดเพรชบูรณ์\"
 3. ที่ ศย 302.009/1405 การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลจังหวัดตราด
 4. ที่ ศย 304.205/ ว 1 เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
 5. ที่ ศย 303.022/731 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 6. ที่ ศย 308.013/389 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 7. ที่ ศย 300.004/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรี
 8. ที่ ศย 304.006/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดนครพนม
 9. ที่ ศย 304.028/358 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
 10. ที่ ศย 302.004/278 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
 11. ที่ ศย 301.001/ว 108 การรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 12. ที่ ศย 306.009/0248 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 13. ที่ ศย 301.020/2509 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ของศาลจังหวัดลพบุรี
 14. ที่ ศย 308.006/พิเศษ เรื่อง การรายงานค่าส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดทุ่งสง
 15. ที่ ศย 304.009/1115 เรื่อง การรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของศาลจังหวัดพล
 16. ที่ ศย 301.015/ท 144 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลแขวงพระนครเหนือ
 17. ที่ ศย 301.011/213 เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 18. ที่ ศย 304.015/พิเศษ เรื่อง การรายงานค่าส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดสกลนคร
 19. ที่ ศย 303.002/ พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์
 20. ที่ ศย 301.001/ว 94/ พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 21. ที่ ศย 304.008/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดบึงกาฬ
 22. ที่ ศย 306.015/พิเศษ เรื่องรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดหล่มสัก